Audiencja generalna 09.04.2014

 
 
 

Papież Franciszek rozpoczyna cykl katechez poświęconych Duchowi Św. Jest On tym, co ożywa siłę Kościoła, jest miłością Boga, który wchodzi do naszych serc i tam zamieszkuje. Jest On "prezentem", który Bóg daje człowiekowi. Duch św. daje temu, który Go przyjmie różne dary duchowe. Wymieniamy ich siedem: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.

Ojciec Święty skupia sie na pierwszym z tych darów – mądrości. Nie jest nią tylko ludzka wiedza będąca owocem poznania i doświadczenia. Papież przywołuje przykład biblijny, kiedy to Bóg pyta Salomona podczas koronacji, jaki dar chciałby otrzymać. Salomon wybiera mądrość. Jest ona łaską dostrzegania wszystkiego oczyma Boga. Taka mądrość jest możliwa, gdy pozostajemy w bliskiej relacji z Bogiem. Jednak, tłumaczy papież, nie jest to mądrość, która daje odpowiedź na wszystko, ale sprawia, że nasze życie ma "smak i zapach Boga". To dar, który Bóg ofiarowuje tym, którzy są posłuszni Jego Duchowi.

Ojciec Święty podaje przykłady mądrości Bożej w naszym życiu: w małżeństwie, macierzyństwie, kiedy trzeba stawić czoła różnym sytuacjom, wymagającym od nas postępowania według Bożej mądrości.

Powinniśmy ciągle prosić o dar Bożej mądrości, aby Bóg dał nam łaskę widzenia wszystkiego Jego oczyma, mówienia Jego słowami, umiejętność rozróżniania dobra od zła.