Audiencja generalna 28.10.2015

 
 
 

 

Ojciec Święty wspomina 50 rocznicę przyjęcia podczas Soboru Watykańskiego  II deklaracji "Nostra aetate", mówiącej o stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich.

 Ojciec Święty przypomina najważniejsze przesłania tej deklaracji. Są nimi: rosnąca współzależność między narodami,  ludzkie poszukiwanie sensu życia, cierpienia, śmierci, pytania, które zawsze towarzyszą naszemu pielgrzymowaniu, wspólne pochodzenie i wspólne przeznaczenie ludzkości, jedność rodziny ludzkiej, religie jako poszukiwanie Boga i Absolutu, w obrębie różnych grup etnicznych i kulturowych,  życzliwe i naznaczone szacunkiem spojrzenie Kościoła na inne religie: nie odrzuca on niczego, co jest w nich piękne i prawdziwe, Kościół z szacunkiem patrzy również na wyznawców wszystkich religii, doceniając ich zaangażowanie duchowe i moralne. Kościół, będąc otwarty na dialog ze wszystkimi, jest jednocześnie wierny prawdzie, w którą wierzy, począwszy od tego, że zbawienie oferowane wszystkim ma swoje źródło w Jezusie, jedynym Zbawicielu, i że Duch Święty działa jako źródło pokoju i miłości.

Ojciec Święty przypomina wkład Kościoła katolickiego w budowanie jedności i dialogu między religijnego. Wspomina spotkanie przedstawicieli różnych religii świata w Asyżu w 1986 roku, zainicjowane przez św. Jana Pawła II. Franciszek podkreśla przemianę w stosunkach z Żydami, które są teraz, dzięki wysiłkom obu stron, życzliwe i braterskie.

Deklaracja "Nostra aetate" sprzeciwia się wszelkim przejawom dyskryminacji, prześladowań, wrogości, także wobec religii muzułmańskiej. Do jej wyznawców deklaracja odnosi się z wielkim szacunkiem, jako do czcicieli jednego Boga, wszechmogącego i miłosiernego.

Papież podkreśla potrzebę dialogu, okazywanie wzajemnego szacunku do wyznawców innych religii. Dialog ten powinien mieć za cel poszanowanie wolności sumienia, myśli, wypowiedzi i religii. Ojciec Święty przypomina, że rolą chrześcijan, a jednocześnie wielkim bogactwem, jest modlitwa o dary, których potrzebuje ludzkość, by przezwyciężać wielkie problemy, przed którymi staje.